Vi utvikler vår virksomhet i en strategisk og bærekraftig retning der miljøfokus-, sosialt ansvar- og forretningsetisk selskapsstyring blir viktigere og viktigere rammeverk («ESG»). Vi er i markeder som rammes inn av FN sine 17 bærekraftsmål, og våre teknologiske løsninger bidrar til et bærekraftig fotavtrykk.

I sum så kan våre fokusområder kort rammes inn slik:

Environmental – Klima og miljø:

Hoveddelen av vår aktivitet er knyttet til vann, enten det er ferskt eller salt, og er en fellesnevner for alt det selskapene i ENTEC jobber med. Vi hjelper norske kommuner med å levere rent vann til alle som bor der, og vi finner gode løsninger til renseanleggene deres. Når fiskeoppdrettere bygger anlegg på land, kommer de ofte til oss for karene som fisken skal vokse og trives i og rørene de skal transporteres i. Hos maritime virksomheter og på fartøy over heile verden kan du og se merkenavn fra Entec-familien; på vinsjer og håndteringssystem, på skjermer, kontrollpanel og på rørsystem.

Våre største markeder er verdikjeder som bidrar til økt matproduksjon i verden, og vi bidrar til å redusere miljøbelastningen og fotavtrykket i de markedene vi er i gjennom våre effektive løsninger.

  • Vi har valgt å være i markeder som i seg selv bidrar til bærekraft.
  • Våre produkter er teknologisk utviklende og energieffektive.
  • Våre produkter er av høy kvalitet og har lang levetid.

Social – Samfunnsansvar og sosiale forhold:

  • Vi bidrar i de lokalsamfunnene vi er en del av.
  • Vi jobber systematisk med å sørge for at våre ansatte har et godt og trygt arbeidsmiljø
  • Våre interne arbeidsprosesser er systematisert i et kvalitetsstyringssystem som bidrar til å øke kvalitet, sporbarhet og effektivitet for oss og våre leverandører

Governance – Selskapsstyring:

  • Våre etiske retningslinjer setter tydelig krav til alle ansatte i våre selskap når det kommer til etikk, korrupsjon og hvitvasking.
  • Vi jobber systematisk for mangfold, likestilling og inkludering.
  • Vi har eiere som ønsket å utvikle virksomheten i positiv retning og setter tydelig retning ift. en tydelig ESG fokus.

Åpenhetsloven

ENTEC Group AS med tilhørende datterselskaper er omfattet av Åpenhetslovens virkeområde. Selskapene utfører aktsomhetsvurderinger med formål om å identifisere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Resultatene fra aktsomhetsvurderingene offentliggjøres gjennom årlig redegjørelse.