Organisering og driftsområder

ENTEC Brimer er datterselskap i konsernet ENTEC Group, og er lokalisert på Kvamsøy og i Ulsteinvik.

Selskapet er en teknologi- og produksjonsbedrift med kompetanse og aktivitet innenfor:

 • Produksjon av komplette tanker, kar og basseng bygget i kompositt og andre materialer, og deler relatert til dette.
 • Utstyr til landbasert akvakultur
 • Fiskebearbeiding/industri
 • Landbasert oppdrett
 • Prosessindustri
 • Totalentreprenør vann og avløpsbehandling
 • Prosjektledelse
 • Service og vedlikehold
 • Utvikling av konsept og produkter

Selskapet er inndelt i følgende organisatoriske områder: Produktutvikling, salg og marked, prosjekt, teknisk, produksjon og montering, i tillegg til økonomi, HR og HSEQ.

Avdelingslederne i verdikjeden rapporterer til Administrerende direktør. Administrerende direktør rapporterer til Styreleder i ENTEC Brimer. Styret består av styreleder og ett styremedlem.

Aktsomhetsvurdering

Gjennomføring av aktsomhetsvurderingen i ENTEC Brimer er basert på OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv:

Modellen har seks trinn som beskriver hvordan virksomheten jobber for mer ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis, og gir en helhetlig tilnærming til aktsomhetsvurdering som metode.   

Retningslinjer og rutiner

ENTEC Groups etiske retningslinjer gjelder for alle medarbeidere i konsernet, inkludert datterselskapene, og skal ligge til grunn for all yrkesutøvelse uavhengig av hvor man utøver sitt yrke i konsernet. ENTEC Brimer sine ansatte skal vise respekt for samspillet mellom teknologi/fagutøvelse og menneskelige verdier, og bidra til åpenhet om konsekvenser av teknologiske/faglige løsninger for samfunnet, miljø og enkeltindivid. En føre-var tilnærming søkes brukt i alt arbeid.

Ansatte i ENTEC Brimer skal etterstrebe ærlighet, åpenhet og en korrekt og god opptreden mot ansatte, kunder, leverandører, konkurrenter, forretnings-forbindelser og myndigheter. Bedriften og ansatte skal påse at man ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene, og er sitt samfunnsansvar bevisst.

Selskapet anerkjenner sitt ansvar for å fremme og overholde grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

Supplier Conduct Principles er etablert for å sikre trygge arbeidsforhold gjennom hele ENTEC Brimer sin forsyningskjede, og sikre at arbeidere behandles med respekt og verdighet, upartisk og rettferdig, at forretningsdriften er miljømessig forsvarlig, og at virksomheten drives i samsvar med internasjonalt anerkjente prinsipper og relevante internasjonale konvensjoner (inkludert UN Global Compact, ILO-konvensjoner, OECDs retningslinjer for multinasjonale foretak, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, og FN-konvensjoner om barns rettigheter). ENTEC Brimer forventer at alle sine leverandører handler i samsvar med Supplier Conduct Principles, og innhenter skriftlig bekreftelse på dette.

ENTEC Brimer gjennomfører årlig aktsomhetsvurdering av sin verdikjede for å kartlegge, forebygge, avbøte og redegjøre for faktiske og potensielle negative konsekvenser av sin egen virksomhet, leverandørkjede og sine forretningsforbindelsers virksomhet.

I aktsomhetsvurderingen vurderes følgende tema:

 • Menneskerettigheter​
 • Sysselsetting og forhold mellom partene i arbeidslivet​
 • Miljøvern​
 • Bekjemping av bestikkelser, tilbud om bestikkelser og pengeutpressing​
 • Forbrukerinteresser​
 • Offentliggjøring av opplysninger

ENTEC Brimer kartlegger sine leverandører og forretningsforbindelser, og foretar løpende vurderinger knyttet til risiko, som gjelder grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, bærekraft og miljø for å sikre gode arbeidsforhold og miljøfokus i verdikjeden.

Resultat fra aktsomhetsvurderinger

Basert på aktsomhetsvurderingen til selskapet er det avdekket at det er noe risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden.

Potensiell negativ påvirkning for grunnleggende menneskerettigheter og andre arbeidsforhold, har vi identifisert at den største risikoen knytter seg til leverandører med produksjon i land med høyere risiko for brudd på menneskerettigheter.

Det er ikke avdekket noen kritikkverdige forhold på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden selskapet benytter, så langt ENTEC Brimer har vurdert.

Iverksatte tiltak for å stanse eller begrense risiko

For å minimere eventuell negativ belastning, er ENTEC Brimer tett på partnere, leverandører og kunder ved bedriftsbesøk og leverandørrevisjoner, og stiller krav til dokumentasjon om felles forpliktelse til å overholde grunnleggende miljøkrav, menneskerettigheter og andre arbeidsforhold.

ENTEC Brimer er også medlem av næringsklyngen Norwegian Circular Materials Technology (NCMT) hvor det arbeides med utvikling av bærekraftige løsninger innen polymer og kompositt.

Dersom dokumentasjonen fra leverandørene ikke tilfredsstiller ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, vil det kunne medføre konsekvenser for kontraktsforholdet med ENTEC Brimer.
ENTEC Brimer vil etterstrebe og påvirke leverandører som ikke leverer tilfredsstillende dokumentasjon, for å minimere risiko og reparere eventuelle brudd som er begått for å unngå videre negative konsekvenser.