Organisering og driftsområder

ENTEC Evotec er et datterselskap i konsernet ENTEC Group, og er lokalisert i Ulsteinvik.

Selskapet er en leverandør som tilbyr fullintegrerte maritime håndteringsutstyr, og som leverer produkt og komplette løsninger, inkludert produkt og service for ettermarked.

Selskapet er organisert på følgende måte:

 • Salg og markedsføring
 • Engineering innen mekanisk, elektrisk eller hydrauliske disipliner, software og automasjonssystemer.
 • Innkjøp og sourcing av materialer og tjenester, logistikkhåndtering, lagerhåndtering og oppfølging av tilsyn med ekstern produksjon.
 • Produksjon hvor virksomheten er satt opp for å montere komponenter og produkter, inkludert klargjøring for overflatebehandling (kitting), og testing av produkter før levering.
 • Ettermarked og service inkl. salg og håndtering av reservedeler.
 • Administrative oppgaver innen forretningsvirksomhet som økonomi og finans, IT, QA, HMS og prosjektledelse

ENTEC Evotec opererer i disse hovedmarkedssegmentene:

 • Seismikk og forskning
 • Offshore / Subsea
 • Havforskning
 • Fiskeri
 • Akvakultur
 • Ettermarked og service

Selskapet er inndelt i følgende organisatoriske områder: Produktutvikling, salg og marked, prosjekt, teknisk, produksjon, service og ettermarked, i tillegg til økonomi, HR og HSEQ. Avdelingslederne i verdikjeden rapporterer til Administrerende direktør. Administrerende direktør rapporterer til Styreleder i ENTEC Evotec. Styret består av styreleder og 3 styremedlemmer.

Aktsomhetsvurdering

Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger er basert på OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv:

Modellen har seks trinn som beskriver hvordan virksomheten jobber for mer ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis, og gir en helhetlig tilnærming til aktsomhetsvurdering som metode.

Retningslinjer og rutiner

ENTEC Groups etiske retningslinjer gjelder for alle medarbeidere i konsernet, inkludert datterselskapene, og skal ligge til grunn for all yrkesutøvelse uavhengig av hvor man utøver sitt yrke i konsernet. ENTEC Evotec sine ansatte skal vise respekt for samspillet mellom teknologi/fagutøvelse og menneskelige verdier, og bidra til åpenhet om konsekvenser av teknologiske/faglige løsninger for samfunnet, miljø og enkeltindivid. En føre-var tilnærming søkes brukt i alt arbeid.

Ansatte i ENTEC Evotec skal etterstrebe ærlighet, åpenhet og en korrekt og god opptreden mot ansatte, kunder, leverandører, konkurrenter, forretnings-forbindelser og myndigheter. Bedriften og ansatte skal påse at man ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene, og er sitt samfunnsansvar bevisst.

Selskapet anerkjenner sitt ansvar for å fremme og overholde grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

Supplier Conduct Principles er etablert for å sikre trygge arbeidsforhold gjennom hele ENTEC Evotec sin forsyningskjede, og sikre at arbeidere behandles med respekt og verdighet, upartisk og rettferdig, at forretningsdriften er miljømessig forsvarlig, og at virksomheten drives i samsvar med internasjonalt anerkjente prinsipper og relevante internasjonale konvensjoner (inkludert UN Global Compact, ILO-konvensjoner, OECDs retningslinjer for multinasjonale foretak, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, og FN-konvensjoner om barns rettigheter). ENTEC Evotec forventer at alle sine leverandører handler i samsvar med Supplier Conduct Principles og innhenter skriftlig bekreftelse på dette.

ENTEC Evotec gjennomfører årlig aktsomhetsvurdering av sin verdikjede for å kartlegge, forebygge, avbøte og redegjøre for faktiske og potensielle negative konsekvenser av sin egen virksomhet, leverandørkjede og sine forretningsforbindelsers virksomhet.

I aktsomhetsvurderingen vurderes følgende tema:

 • Menneskerettigheter​
 • Sysselsetting og forhold mellom partene i arbeidslivet​
 • Miljøvern​
 • Bekjemping av bestikkelser, tilbud om bestikkelser og pengeutpressing​
 • Forbrukerinteresser​
 • Offentliggjøring av opplysninger

ENTEC Evotec kartlegger sine leverandører og forretningsforbindelser, og foretar løpende vurderinger knyttet til risiko, som gjelder grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, miljø og bærekraft for å sikre gode arbeidsforhold og miljøfokus i verdikjeden.

Resultat fra aktsomhetsvurderinger

Basert på aktsomhetsvurderingen til selskapet er det avdekket at det er noe risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden. Potensiell negativ påvirkning for grunnleggende menneskerettigheter og andre arbeidsforhold, har vi identifisert at den største risikoen knytter seg til leverandører med produksjon i land med høyere risiko for brudd på menneskerettigheter.

Det er ikke avdekket noen kritikkverdige forhold på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden selskapet benytter, så langt ENTEC Evotec har vurdert.

Iverksatte tiltak for å stanse eller begrense risiko

For å minimere eventuell negativ belastning er ENTEC Evotec tett på partnere, leverandører og kunder ved bedriftsbesøk og leverandørrevisjoner, og stiller krav til dokumentasjon om felles forpliktelse til å overholde grunnleggende miljøkrav, menneskerettigheter og andre arbeidsforhold.

Dersom dokumentasjonen fra leverandøren ikke tilfredsstiller ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, vil det kunne medføre konsekvenser for kontraktsforholdet med ENTEC Evotec. ENTEC Evotec vil etterstrebe og påvirke leverandører som ikke leverer tilfredsstillende dokumentasjon, for å minimere risiko og reparere eventuelle brudd som er begått for å unngå ytterligere negative konsekvenser.