Organisering og driftsområder

ENTEC er kort for «environmental technology», og er et teknologikonsern bestående av tre driftsselskap (med datterselskap); ENTEC Evotec, ENTEC Brimer, og ENTEC Norpartners samt at vi er etablert i Sør-Korea med et salgsselskap ENTEC Korea.

ENTEC Group driver med investeringer, og forvaltning av investeringer, i selskaper. Herunder yter ENTEC Group AS, som morselskap i konsern, tjenester til datterselskaper.

Selskapets hovedkontor er lokalisert i Ulsteinvik, og består av de organisatoriske rollene CEO, CFO og HR & HSEQ. CEO rapporterer til styreleder i ENTEC Group. Styret består av 5 styremedlemmer, i tillegg til styreleder. Selskapets øverste organ er generalforsamlingen.

Retningslinjer og rutiner

ENTEC Groups etiske retningslinjer gjelder for alle medarbeidere i konsernet, inkludert datterselskapene, og skal ligge til grunn for all yrkesutøvelse uavhengig av hvor man utøver sitt yrke i konsernet. ENTEC Group sine ansatte skal vise respekt for samspillet mellom teknologi/fagutøvelse og menneskelige verdier, og bidra til åpenhet om konsekvenser av teknologiske/faglige løsninger for samfunnet, miljø og enkeltindivid. En føre-var tilnærming søkes brukt i alt arbeid.

Ansatte i ENTEC Group skal etterstrebe ærlighet, åpenhet og en korrekt og god opptreden mot selskapets ansatte, kunder, leverandører, konkurrenter, forretnings-forbindelser og myndigheter. Bedriften og ansatte skal påse at man ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene, og er sitt samfunnsansvar bevisst.

ENTEC Group anerkjenner sitt ansvar for å fremme og overholde grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med sine leveranser.

Aktsomhetsvurderinger

ENTEC Group viser til redegjørelse av aktsomhetsvurderinger iht. Åpenhetsloven i datterselskapene ENTEC Brimer, ENTEC Norpartners og ENTEC Evotec, da datterselskapene har gjennomført aktsomhetsvurderinger på leverandører som også morselskapet benytter.

Redegjørelsen er tilgjengelig på entec.no/om-oss/esg-i-entec/